BELL SCHEDULE

Regular Bell Schedule

Class Alert Bell....................................................................................................................  7:50 - 8:00 AM
Morning Announcements ............................................................................................... 8:00 - 8:10 AM
First Period .......................................................................................................................   8:00 - 9:35 AM
Second Period .................................................................................................................  9:40 - 11:10 AM
Lunch ............................................................................................................................. 11:10 - 11:55 AM
Third Period ...................................................................................................................... 12:00 - 1:30 PM
Fourth Period....................................................................................................................... 1:35 - 3:00 PM
Afternoon Announcements ..............................................................................................3:00 - 3:05 PM


Learning Team Meetings (LTM)

Learning Team Meeting ..........................................................................................................8:00 - 10:20 AM
Class Alert Bell .....................................................................................................................10:20 - 10:30 AM
Morning Announcements ................................................................................................ 10:30 - 10:40 AM
First Period ..........................................................................................................................10:30 - 11:30 AM
Second Period .....................................................................................................................11:35 - 12:25 PM
Lunch ...................................................................................................................................12:25 - 1:10 PM
Third Period ............................................................................................................................1:15 - 2:05 PM
Fourth Period ..........................................................................................................................2:10 - 3:00 PM
Afternoon Announcements .................................................................................................3:00 - 3:05 PM


Extra-Curricular Activity Schedule

Class Alert Bell .......................................................................................................................7:50 - 8:00 AM
Morning Announcements ...................................................................................................8:00 - 8:10 AM
First Period ............................................................................................................................8:00 - 9:15 AM
Second Period .....................................................................................................................9:20 - 10:35 AM
Third Period .......................................................................................................................10:40 - 11:55 AM
Lunch ................................................................................................................................11:55 - 12:40 PM
Fourth Period .......................................................................................................................12:45 - 2:00 PM
Activity Period ......................................................................................................................2:05 - 3:00 PM
Afternoon Announcements ................................................................................................3:00 - 3:05 PM